RODO

To jest archiwalna wersja strony z dnia 11.10.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu:  

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator Danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Samorządowe Przedszkole nr 3 im. Wandy Chotomskiej

plac Kościelny 2

89-200 Szubin

Dane kontaktowe:

Z AD można się skontaktować:

tel. 52 384 24 26

e-mail: sekretariat@przedszkole3.szubin.pl

Inspektor Ochrony Danych: mgr inż. Sebastian KOPACKI – inspektor.rodo@gmail.com

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a.      spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych (art. 6 ust 1 lit. c RODO) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

b.      przetwarzanie w celu podjęcia działań wymagających Państwa świadomej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – takich jak procedury przetargowe, proces rekrutacji oraz inne przetwarzane na podstawie Państwa zgody.

Okres, przez który będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą:

a.      przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;

b.      przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania;

c.       przez okres archiwizacji wskazany dla danego obszaru informacji;

przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie - Kodeks cywilny.

Rodzaj Danych osobowych:

Dane osobowe zawarte w: uchwałach, zarządzeniach, obwieszczeniach, ogłoszeniach, ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy, ogłoszenia przetargowe wraz z ich rozstrzygnięciami innymi dokumentami zamieszczanymi zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej a zawierających dane osobowe w rozumieniu RODO

Odbiorcy danych Podmiot przetwarzający:

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

a.      organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b.      innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile uprawnienie to nie podlega ograniczeniu określonym w prawie krajowym lub unijnym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje:

Dane osobowe osób odwiedzających Naszą stronę BIP nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie www Administratora Danych.


Załączniki:
  1. Klauzula informacyjna fanpage'a na portalu Facebook (14.12.2021, 08:36) - pobrań: 420
  2. Informacja dotycząca przetwarzania ochrony danych (14.12.2021, 08:28) - pobrań: 442
Opublikował: Lidia Zielińska
Publikacja dnia: 11.10.2021, 13:27
Dokument oglądany razy: 323
Podpisał: Małgorzata Winkowska
Dokument z dnia: 11.10.2021