Witamy na stronie BIP Samorządowego Przedszkola nr 3 im.Wandy Chotomskiej w Szubinie

"Jestem słoneczny uśmiechnięty

od czubka głowy do końca pięty"

W. Chotomska

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania metodyczne, czuwa nad przestrzeganiem praw dziecka, dba o bezpieczeństwo i zdrowie oraz najbliższe środowisko.

Nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.

Przedszkole na przestrzeni wielu lat wypracowało swoje tradycje. Należą do nich: pierwsza w Szubinie Półka Bookcrossingowa, Październik miesiącem Wandy Chotomskiej, koncerty muzyczne w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie z okazji Obchodów Narodowego Święta Niepodległości, Święta Narodowego 3 Maja, Międzynarodowy Dzień Logopedy, Tydzień Technologii w Przedszkolu, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Światowy Dzień Zespołu Downa, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Dzień bez zabawek, wycieczki, festyny, zabawy integracyjne z okazji Dnia Dziecka. 

Metody stosowane w placówce: projektu, burza mózgów, drzewko decyzyjne, dywanik pomysłów, aktywnego słuchania muzyki klasycznej B. Strauss, Metoda Dobrego Startu, Orffa, Labana, Sherborne, Origami, Freineta, opowieści ruchowej, ćwiczeń muzyczno-ruchowych, tańca, improwizacji ruchowej, inscenizacji, mimiki, pantomimy, kolorowych dźwięków, bum bum rurek, Pedagogika Zabawy, relaksacja oraz behawioralna, bajkoterapia, Kniessów, TUS.

W placówce prowadzone są zajęcia języka angielskiego, rytmiki. Dzieci wymagające dodatkowego wsparcia biorą udział w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz specjalistycznych: logopedycznych, rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, psychologicznych oraz rewalidacyjnych.

W przedszkolu istnieje możliwość tworzenia grup integracyjnych. Nauczyciele posiadają kwalifikacje uprawniające ich do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka prowadzi również zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dzieci uczestniczą w kołach zainteresowań, jak: Emocje zmysły i teatralne pomysły, Od bazgrania do pisania, Każdy mały przedszkolaczek chętnie śpiewa, tańczy, skacze, Mały artysta - przyrody znaki poznają przedszkolaki, Koło literackie, Matematyka cz. I i II, Technologia rozwoju dziecka, Ze zmysłami za pan brat. 

Przedszkole wspiera wielokierunkową aktywność dziecka, kształtuje postawy, uczy nowych kompetencji, kształtuje poczucie tożsamości, przynależności lokalnej, poszerza doświadczenie oraz uspołecznia, pomaga w rozwoju talentów, promuje zdrowy i aktywny tryb życia, szuka sojuszników do współpracy, daje poczucie bezpieczeństwa.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola są naszymi partnerami, którzy współuczestniczą w procesie dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym.


Opublikował: Małgorzata Winkowska
Publikacja dnia: 31.03.2022, 13:32
Dokument oglądany razy: 42 746
Podpisał: Lidia Zielińska
Dokument z dnia: 11.10.2021